Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1980 – Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů 1. listopadu 1980

Příprava a vlastní sčítání 1980 probíhaly rozděleně podle předem stanovených gescí Federálního a obou národních statistických úřadů. Metodiku a ústřední zpracování, stejně jako u předešlého sčítání, zabezpečoval FSÚ, průběh včetně předběžných výsledků, přípravu a kontrolu dat zanesených ve sčítacích operátech pak ČSÚ a SŠÚ, a to v úzké součinnosti.Původně mělo být sčítání provedeno opět k 1. prosinci, i přes problémy se sběrem sčítacích tiskopisů v období těsně před Vánocemi. Jelikož se mělo výsledků sčítání využít pro konference KSČ v lednu a únoru 1981, byl rozhodný okamžik posunut o měsíc dříve, a to s vědomím zvýšeného pohybu obyvatelstva mimo bydliště na svátek Dušiček, který byl následně potvrzen.

Sčítání se připravovalo a probíhalo v podmínkách již stabilizovaného federálního uspořádání státu. Jeho legislativním základem bylo proto usnesení vlády ČSSR ze dne 26. ledna 1978 č. 16, ze kterého pak vycházelo usnesení vlády ČSR ze dne 8. března 1978 č. 73 a usnesení vlády SSR ze dne 5. dubna 1978 č. 106. V návaznosti na tato usnesení pak vydaly okresní národní výbory jednotné vyhlášky k informování obyvatelstva o sčítání. Kromě výrazného vzestupu plodnosti během demografické vlny v první polovině 70. let nedošlo v intercensálním období 1970-1980 k žádným změnám v pohybu a rozmístění obyvatelstva. V domovním a bytovém fondu však nastalo zvýšení neevidovaného úbytku bytů a zesílil také trend vyčleňování neobydlených, jen k rekreaci využívaných, venkovských chalup z bytového fondu. Cílem sčítání bylo proto zpřesnění údajů o struktuře obyvatelstva, nepostižitelné vedenými bilancemi o počtech a přírůstcích domácností a jejich složení, o změnách počtu a vybavení bytů a úrovně bydlení, včetně rozsahu nekryté potřeby bytů. Zpracování údajů o plodnosti žen bylo zaměřeno na hodnocení vzestupu plodnosti a jeho deferenciaci. V rámci sčítání se opakoval soupis Cikánů. Podobně jako v minulých sčítáních se staly nové výsledky podkladem pro výpočet zpřesněných prognóz očekávaného budoucího vývoje obyvatelstva a domácností.´

V návaznosti na sčítání měl být původně založen jednotný registr bytů. Metodické a organizační problémy spolu s vysokou finanční náročností vedly k tomu, že i přes dřívější experimentální ověření možnosti registr založit a vést jej se původní představy nerealizovaly. Naproti tomu bylo v rámci sčítání připraveno založení Centrálního registru obyvatelstva (CRO) při ministerstvu vnitra, místo dřívější Ústřední evidence obyvatelstva.

Ve sčítání 1980 se snížil počet zjišťovaných ukazatelů, došlo k omezení některých třídění, zvláště o bytech, což se však neprojevilo negativně ve snížení rozsahu a kvality získaných informací. Na rozdíl od sčítání 1970 nebyly vytištěny sestavy za části obcí, ale byl rozšířen rozsah údajů za základní sídelní jednotky. Za nové prvky sčítání 1980 tak lze považovat prohloubení dat o plodnosti žen, třídění základních sídelních jednotek podle typů a velikosti, směrové zpracování dat o dojížďce do zaměstnání (dříve jen bilanční), tisk přehledných tabulek s hlavními údaji za okresy a města a výpočty nekryté potřeby bytů jednotným způsobem až do úrovně měst. Výsledky sčítání byly vydány nejen tiskem (xerografické publikace od měst až po republiky), ale také v plném rozsahu na mikrofiších. Obdobně jako po sčítání 1970 byly všechny údaje v územním členění uspořádány k umožnění přepočtů dat za obce při územních změnách.

Charakteristickým rysem sčítání 1980 byla, po rychlém zpracování výsledků na počítači, obdobně rychlá příprava analytických publikací. Ty vydaly opět podle jednotné osnovy a závazné tabulkové části krajské správy a okresní oddělení ČSÚ, resp. SŠÚ, již na podzim roku 1982, tedy necelé dva roky od sčítání. Relativně vysoké náklady těchto publikací svědčily o širokém zájmu a využití dat sčítání. Naproti tomu se nepodařilo obsahově zkoordinovat tři analytické publikace za republiky a žádná souhrnná dokumentace analýz výsledků sčítání tak neexistuje. Ještě větší nesplatitelný dluh představuje opětovné nevydání pramenného díla s odpovídající dokumentací přípravy, průběhu a zpracování výsledků sčítání. I když všechny podklady jsou uchovány v archivu sčítání, jsou prakticky nepřístupné.

Při sčítání bylo, po obsahové, metodické a organizační stránce, a také průběhem a rychlostí zpracování, dosaženo v té době maxima. Zvláště analytická stránka sčítání se dostala na vysokou úroveň. Rovněž se podařilo efektivně využít většiny dřívějších pozitivních zkušeností z minulých sčítání a byl současně položen dobrý základ pro budoucí sčítání 1991, které se ovšem uskutečnilo již ve specifické situaci. Sčítáním 1980 končí jedna epocha československých, a tím současně českých populačních censů.

Tabulky naleznete zde

 

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 4 = 7