Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

1970 – Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů 1. prosince 1970

Třetí poválečné sčítání se uskutečnilo v plánovaném termínu a bylo připravováno větším počtem odborníků v obsahové a metodické návaznosti na předešlé sčítání. Zpočátku probíhala příprava v unitárním Státním statistickém úřadě, později v podmínkách federalizace souběžně jednak ve Federálním a jednak v Českém a Slovenském statistickém úřadě. Metodika a celé ústřední zpracování patřilo do gesce FSÚ, organizace,

školení a zpracování předběžných výsledků včetně následného kódování pak do gesce ČSÚ a SSÚ a jejich oblastních orgánů. Pro zlepšení přípravy sčítání byla při FSÚ vytvořena Ústřední komise pro sčítání vedená generálním komisařem F. Hebstem (dřívější náměstek předsedy SÚS), a dále také krajské, okresní a městské komise. Sčítání bylo opět v plné gesci národních výborů všech stupňů.

Sčítání 1970 bylo charakterizováno a vlastně i nové následujícími skutečnostmi:

  • poprvé se podařilo k propagaci sčítání připravit krátký film o modelovém průběhu sčítání v domácnostech uváděný v rámci filmového týdeníku

  • poprvé se k podrobnějšímu seznámení obyvatelstva s účelem a průběhem sčítání využilo tehdy ještě přímého vysílání Československé televize v atraktivní vysílací době
  • spolu se sčítáním byl náhodným výběrem 2 % sčítacích archů proveden mikrocensus s návazným zjišťováním příjmů, a v rozsahu tohoto výběru byly zpracovány přednostně i hlavní výsledky sčítání za republiky
  • poprvé bylo v rámci sčítání zjišťováno Cikánské obyvatelstvo
  • zpracování výsledků probíhalo na velkokapacitním sálovém počítači CDC 3300
  • výsledky sčítání bylo možné při využití počítačového zpracování značně rozšířit v diferencovaném územním detailu
  • z obavy nezdaru počítačové zpracování byl značně rozšířen rozsah předběžných výsledků
  • poprvé byly výsledky sčítání zpracovány i za tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ)
  • po sčítání byly vydány nejen podrobné celostátní a republikové analýzy, ale také za jednotlivé kraje a okresy

Sčítání 1970 bylo připravováno na podkladě usnesení vlády ČSSR ze 14. dubna 1965 č. 157, vlastní sčítání proběhlo podle usnesení vlády ČSSR z 5. března 1970 č. 41, které se stalo základem pro usnesení vlády ČSR z 18. března č. 54 a vlády SSR z 8. dubna č. 108. V květnu 1970 pak vydal předseda FSÚ celostátní vyhlášku o sčítání, která obsahovala mj. vymezení objektů sčítání a seznamovala s povinností sdělit údaje požadované při sčítání a navazujícím mikrocensu.

Po metodické stránce se sčítání připravovalo a pak také uskutečnilo podle mezinárodních doporučeních pracovní skupiny Evropské hospodářské komise a Konference evropských statistiků a podle doporučení Stálé komise RVHP pro statistiku, jež určovalo minimální rozsah zjišťování a zpracování.

Novými zjišťovanými znaky se staly, vedle etnické skupiny Cikánů, rodné číslo, státní příslušnost (případně občanství ČSR nebo SSR), opět mateřský jazyk a dále v rámci zjišťování dojížďky do zaměstnání, škol a učení její frekvence, vzdálenost, doba a používaný dopravní prostředek. Důležité bylo zjištění o chtěném nebo nechtěném soužití censových domácností v jednom bytě a dále vybavení domácností některými předměty dlouhodobého užívání.

Zpracování výsledků na počítači (tehdy největším v ČSSR) umožnilo velmi širokou publikaci údajů, a to v rozdílných okruzích a časových termínech. Pro aktuální potřebu byly vydány tiskem předběžné výsledky, údaje výběrového zpracování a část mikrocensu o příjmech. Poté probíhalo zpracování postupně podle okresů s diferencovaným rozsahem územního detailu. Všechny xerografické publikace byly vydány v edici Československá statistika řada Sčítání lidu, pod společným názvem Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970.

Po sčítání se podrobným zpracováním výsledků, zvláště v územním členění, vytvořily dobré podmínky pro analytické využití dat. FSÚ vydal v roce 1975 publikaci nazvanou Vývoj společnosti ČSSR v číslech (podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970) v celkovém nákladu 4 000 výtisků, která obsahuje analytické studie 8 spoluautorů a též rozsáhlou tabulkovou část. Obdobné publikace vydaly i národní statistické úřady (ČSÚ: Sčítání lidu, domů a bytů 1970 – ČSR, vydáno ofsetem v nákladu 1 000 výtisků jako neprodejný tisk; SSÚ: Rozvoj společnosti v SSR, vydáno tiskem jako prodejné v nákladu 2 500 kusů). FSÚ publikoval dále téměř 20 monotematických rozborů v edici Zprávy a rozbory, následně byl vydán Statistický lexikon obcí ČSSR 1974, který obsahoval 14 údajů ze sčítání za každou obec a část obce, ale nikoli za ZSJ.

Tabulky naleznete zde

 

Napsat komentář

Required fields are marked *.


− 2 = 6