Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Jireček Josef

| 0 comments

* 9.října 1825 ve Vysokém Mýtě
x 25. listopadu 1888 v Praze
spisovatel, literární historik, jazykovědec,badatel, politik


Josef JirečekJosef Jireček se narodil 9.října 1825 ve Vysokém Mýtě a pocházel ze skromných rodinných poměrů.Po absolvování školy ve Vysokém Mýtě a gymnázia v Litomyšli se věnoval od roku 1844 filosofickému studiu v Praze. Po dokončení filosofického studia absolvoval na pražské univerzitě roku 1849 právnickou fakultu. Již při studiích se vzdělával intenzivně v cizích jazycích a literatuře a živil se soukromými hodinami.

Oženil se s dcerou Pavla Josefa Šafaříka a po smrti svého tchána se stal úspěšným vydavatelem spisů P.J.Šafaříka v oboru starožitností a slávistiky.
Od roku 1848 redigoval spolu s Hasnerem, později s K.J.Erbenem, Pražské noviny. Vedl redakci časopisu České Muzeum a byl sekretářem sboru „Matice České“.
Od roku 1849 pracoval spolu s Erbenem, Neubauerem a Grünwaldem na důležitém překladu „Zákonníka občanského“ .
Dále odešel do Vídně a od roku 1850 pracoval jako právník na ministerstvu kultu a vyučování. Vedle svého úřadu se věnoval publicistické činnosti ve „Vídeňském Denníku“, který byl založen s pomocí české šlechty.
V roce 1851 zasedal v komisi, která ustálila vědecké názvosloví pro české střední školy, gymnázia a reálky. Tuto komisi zřídil ministr vyučování hrabě Lev Thun. Ministr Thun pověřil Josefa Jirečka, aby zhotovil české čítanky. Českým školám se tak v letech 1853 – 1861 dostalo několik čítanek a literárních antologií. Roku 1859 se stal sekretářem a účastnil se vrchního vedení středních českých škol a pro své jazykové znalosti také škol jinoslovanských, maďarských a italských.

Roku 1862 se svým bratrem Hermenegildem Jirečkem bojoval za pravost „Rukopisu Králodvorského“


12.2.1871 se předsedou rakouského ministerstva stává Karel hrabě Hohenwart, který téhož dne jmenoval Josefa Jirečka ministrem kultu a vyučování. Josef Jireček ve své funkci zahájil dobu spravedlnosti a jazykové rovnoprávnosti ke všem národům a zvláště ke Slovanům. V této době Poláci s jeho pomocí založili Akademii věd v Krakově, Dalmatinci otevřeli několik středních slovanských škol, Čechové a Moravané si zajistili velký obrat celého školského systému dle národnosti.
Jirečkovo působení bohužel trvalo pouze 9měsíců, 30.10.1871 bylo celé Hohenwartovo ministerstvo propuštěno .

Roku 1873 přišel do Prahy a věnoval se už výhradně veřejné a literární činnosti. Většina děl J.Jirečka se týkala vydávání vědeckých výkladů dějin staré české literatury a staročeských literárních památek.

Josef Jireček byl v době od 5.5.1875 – 25.11.1888 předsedou Královské České společnosti nauk.

Zemřel v Praze 25.listopadu 1888.

Dílo Josefa Jirečka:

1875 – 1876 Rukověť k dějinám literatury České do konce XVIII.věku (dva obsáhlé svazky)
Upravil k vydání Dalimilovu kroniku českou a staročeské Divadelní hry.
Pojednání „ O nejnovějších námitkách proti pravosti nejstarších památek písemnictví českého“,
„O zvláštnostech češtiny ve starých rukopisech Moravských“.

Napsat komentář

Required fields are marked *.


− 5 = 2