Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Emler Josef

| 0 comments

Dr. Josef Emler


* 10.ledna 1836  Libáň nad Bystřicí
X 10.února 1899 Praha

Historik, český dějepisec, archivář

Josef Emler

Josef Emler


Josef Emler se narodil 10.ledna 1836 v Libáni nad Bystřicí v nezámožné rodině. Svého syna dali rodiče nejprve do libáňské dvoutřídní školy,aby se učil řemeslo. Na přímluvu tehdejšího kaplana Josefa Nováka se rozhodl otec poslat Josefa do hlavní školy v Jičíně. Dále úspěšně absolvoval tamější gymnázium.Maturoval v roce 1856. Na delší studia odešel do Vídně, kde měl dobré zázemí a podporu ve svých příbuzných. Původně se chtěl věnovat technickému studiu, ale v krátké době změnil své plány a začal se na univerzitě věnovat dějepisnému studiu.
Po ukončení 3-letého studia se Emler stal členem prominentního ústavu „pro pěstování rakouského dějepisectví“, který měl podporu ministerstva. Pod touto záštitou se dostal do rakouských a bavorských archívů. Setrval 3roky a s výborným prospěchem složil státní zkoušku. Dále chtěl své vědomosti využít v zájmu národní literatury a českého dějepisectví.


V roce 1861 přišel do Prahy a zklamán nedostatkem vědeckých a učitelských míst začal pracovat jako výpomocný učitel na české vyšší reálce. Učil němčinu a dějepis. Byl též zaměstnán v redakci „Naučného slovníka“ a redigoval „Památky archeologické“. Pod vlivem Palackého přešel v roce 1862 do právě zřízeného zemského archívu a stal se provizorním adjunktem.
V letech 1863 a 1864 podnikal cesty po českých městech i venkově a sbíral opisy všech důležitých pamětí pro zemský archív.
Emler byl velmi uznáván,ale jeho místo ve vědeckém ústavu bylo stále nejisté, pouze prozatímní.

V roce 1864 Emler přijal nabídku Karla Jaromíra Erbena, tehdejšího archiváře města Prahy, a stal se adjunktem při městském archívu.1869 složil filosofický doktorát a habilitoval se na docenta pomocných historických věd na pražské univerzitě. Položil základ nové české historické škole. Po 6letech, po smrti K.J.Erbena se roku 1870 stal ředitelem archívu Hlavního města Prahy.

Byl členem mnoha vědeckých společností: Museum král.českého, Matice česká, Historický spolek, Svatobor, Archeologický Sbor, král.čes.Společnost Nauk.
Byl dopisovatelem carské akademie věd v Petrohradě.

Zemřel v Praze 10.února 1899.

Dílo Dr.Josefa Emlera:

Od r.1863 sháněl a sbíral pozůstatky desk zemských r.1541 pohořelých a za podpory hraběte Jindřicha Clam-Martinice začaly r.1869 vycházet „Pozůstatky desk zemských“.
1869 byl redaktorem „Pramenů dějin českých“.
Dokončil dílo, které započal K.J.Erben a vydal sbírku důležitých českých listin „Regesta Bohemiae“
1870 vydává 2.díl „Regest“. Obsahuje všechny listiny týkající se Čech do roku 1310
Redaktor časopisu České muzeum a po smrti Tingla pokračoval ve vydávání knih konfirmačních – 1865-1889 Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiastica fragensem per archidiocesim I.-X.
1876 Rukověť křesťanské chronologie

Napsat komentář

Required fields are marked *.


7 + 6 =