Historie, osobnosti, Starověk, Středověk, Novověk

E-dejiny.cz

Arnošt z Pardubic

| 0 comments

Narozen: 25.3.1297 Hostinné u Ouval


Zemřel: 30.7.1364 Roudnice
První pražský arcibiskup, politik a církevní hodnostář


Arnošt z Pardubic

Arnošt z Pardubic

Vzdělání získal ve farní škole při kostele sv.Jana řízené johanity. Po dostudování této školy odešel do školy při Broumovském klášteře benediktýnů, později na partikulární studium do Prahy (biskupské studium pražské). Následně odjel do Itálie, kde studoval práva a teologii na univerzitách v Bologni a Padově. Zde studiemi strávil 14let a dosáhl licenciátu v církevním právu. Na těchto studiích se zároveň staral o chudé studenty, pro které sháněl obživu.

Po svém návratu do Prahy se roku 1339 stal kanovníkem a po roce, ve svých 33 letech, děkanem svatovítské kapituly. V roce 1343 se stal biskupem (po zemřelém Janu IV. Z Dražic).  23.11.1344 byl díky povýšení pražského biskupství na arcibiskupství jmenován arcibiskupem. Se jmenováním mu podléhalo biskupství olomoucké a litomyšlské.

V roce 1346 výrazně pomohl v Avignonu Karlu IV. ke schválení a následné korunovace na císaře. Osobně jej pak po návratu do Prahy dne 2.9.1347 korunoval českým králem. V průběhu Karlovy vlády jej pak mnohokrát zastupoval a po celou dobu, byl mu věrným rádcem. Stejně tak jako radil i Janovi ze Středy.

V roce 1348 se stal kancléřem pražské univerzity díky prvnímu ustanovení papeže Klementa.
Arnošt z Pardubic ve své provincii položil základy upraveného správního systému (s písemnými normami). V roce 1349 pak stanovil církevní zákoník, který vymezil pravomoci církevního práva, způsob jednání biskupského soudu. Dále ustanovil veřejné notáře, aby vyhotovovali smlouvy. Nesměli si však nic účtovat od kostelů, špitálů, vdov a sirotků. Založil důležité knihy z historického hlediska. Nadační knihy (libri erectionum), které sloužily k zaznamenání založení chrámů, kostelů a klášterů, zaznamenávali také dary pro tyto farnosti. Dalšími knihami byly knihy stvrzovací (libri confirmationum), které sloužily k zaznamenání umístění jednotlivých kněží do kostelů apod. Zavedl slavnost všech svatých ostatků v chrámu svatého Víta, která se koná dodnes.

Spiritualita prvého arcibiskupa byla blízká augustinianismu, mez augustiniánskými kanovníky měl spolupracovníky a tomuto řádu založil kláštery v Kladsku, Rokycanech a Jaroměři.

V roce 1358-1359 štědře pomáhal chudému lidu z důvodu morové rány, která české země postihla. Na chudé nezapomněl ani roku 1362 kdy čechy postihl hlad. Jeho věhlas byl v celé církvi ohromný, a tak po smrti Innocence VI. (1362) zamýšleli kardinálové volit Arnošta z Pardubic papežem. On však již myslel na zasloužený odpočinek v ústraní. K tomuto účelu nechal zřídit klášter v Kladsku (řeholních kanovníků). Bohužel se mu jeho přání nesplnilo. Na začátku května 1364 odjel do Budyšína k císaři na kázání a mši, ale v zápětí dostal zimnici. Okamžitě ho odvezli na jeho zámek v Roudnici kde 30.7.1364 skonal. Jeho tělo pak převezli do Kladska kde byl i pohřben.

Napsat komentář

Required fields are marked *.


+ 7 = 14